Køge Kommune på vej med ny klimatilpasningsplan

Køge Kommune er ved at udarbejde en revideret klimatilpasningsplan, som skal angive retningen for kommunens klimatilpasningsarbejde frem mod 2030. Planen vil have fokus på at opbygge langsigtet resiliens, multifunktionalitet og merværdi i kommunes fremtidige klimatilpasningsprojekter.

21.12.21

oversvømmelse af Køge by

Den seneste klimarapport fra FN slår fast, at de menneskeskabte klimaforandringer sker meget hurtigere end tidligere forventet. Har man ikke læst rapporten, kan man som vidnesbyrd blot tænke tilbage på sommerens skovbrande og oversvømmelser i Europa. I Køge Kommune må vi også forberede os på højere temperaturer, mere regn og flere hændelser som skybrud og oversvømmelser.

Køge Kommune er derfor ved at udarbejde en revideret klimatilpasningsplan, som skal angive retningen for kommunens klimatilpasningsarbejde frem mod 2030. Klimatilpasningsindsatsen vil forholde sig til risici og muligheder, som klimaforandringerne kan medføre indenfor forskellige sektorer, herunder vores kyster, vandforsyning, energiforsyning, byggeri og anlæg, landbrug, skovbrug, natur og sundhed.

Køge var vært for DMI-workshop om klimaatlas

I starten af december blev Det Grønne Hus i Køge fyldt med engagerede klimatilpasningsmedarbejdere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Anledningen var en workshop om klimatilpasning, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) havde arrangeret. På workshoppen blev de nyeste prognoser for fremtidens klima præsenteret af DMI’s klimaforsker Mark R. Payne. På baggrund af globale og regionale klimamodeller, har DMI udviklet værktøjet ’Klimaatlas’, som giver viden om hvordan klimaet vil forandre sig på lokalt niveau. Kommunernes adgang til prognoser over, hvordan vejret forandres i Danmark, er afgørende for at forudse lokale udfordringer, som er skabt af klimaforandringer og stigende globale temperaturer. Køge Kommune benytter netop disse fremskrivninger til at lave hensigtsmæssig klimatilpasning, og disse prognoser har også dannet grundlag for afsnittet om klimatilpasning i kommunens DK2020 klimaplan.

En ny klimatilpasningsplan, der lever op til Parisaftalen

Den grønne omstilling forsøger at modvirke en udvikling imod ukontrollerede temperaturstigninger globalt, men klimaforandringerne sker allerede i dag og forandrer langsomt det danske vejr og landskab. Parisaftalen stiller derfor heller ikke kun krav om CO2-reduktioner, men også krav om, at vi som samfund bliver robuste ift. et ændret klima.

På workshoppen med DMI i begyndelsen af december præsenterede Køge Kommune konturerne af den nye klimatilpasningsplan, som er under udarbejdelse.

Til forskel fra den oprindelige tilgang til klimatilpasning, hvor man mest havde fokus på mere kortsigtede risikoreducerende foranstaltninger, mener Køge Kommune, at det er nødvendigt, at vi i højere grad arbejder på at opbygge en langsigtet resiliens, dvs. bestræbelsen på at gøre både sociale og økologiske systemer modstandsdygtige overfor de stresspåvirkninger, som et forandret klima medfører.

det grønne strøg

Det Grønne Strøg. Foto: Schønherr, Juan Jose Palma-Alvarez 

Klimatilpasning med merværdi

Når kommunens byer og landområder klimasikres, bør vi tilstræbe multifunktionalitet, så de mulige ændringer i landskabet kan give en merværdi. Et eksempel på en helhedsorienteret klimatilpasning, der er tænkt som en sammenhængende del af byrummet, kan findes i Køge Nord. Her indarbejdes skybrudsikrende anlæg og infrastruktur. Skybrudsikringsanlæggene er store regnvandsbassiner, hvor Klar Forsyning har anlagt grønne arealer med vild bevoksning og træer, der kan håndtere regnvandet fra kommende tage, veje og parkeringspladser. Dette skaber også grønne friarealer, hvor dyre- og plantelivet samtidig kan udfolde sig. Den merværdi, som en multifunktionel klimatilpasning kan give, er allerede synlig i Det Grønne Strøg ved Køge Nord station, som både er regnvandsbassiner og et grønt rekreativt friareal.

Den nye klimatilpasningsplan vil have følgende opbygning

  • Den overordnede prognose for klimaet frem mod 2100
  • Prognosen for Køge Kommune (data fra DMI’s klimaatlas)
  • Hvordan klimaforandringer vil påvirke forskellige sektorer i Køge Kommune.
  • Redegørelse for hvad man i allerede gør/har gjort ift. klimatilpasning og behovet for nye tiltag.
  • Konkrete målsætninger for 2030 og 2050
  • Synergier mellem klimatilpasning og CO2-reduktion/lagring
Opdateret af Køge Kommune 21.12.21