Nyt klimavenligt regnvandsanlæg i Køge Nord skaber biodiversitet og bynatur

Håndteringen af regnvand er for mange en skjult infrastruktur. Det er dog fuldstændigt centralt, at regnvand ledes væk og renses hvis byområder og vandmiljøer, som åer og søer, skal fungere. I takt med, at klimaforandringer medfører mere og voldsommere nedbør skal infrastrukturen, som håndterer de stigende vandmængder, tilpasses og gentænkes. Schønherr og Envidan har i et tværfagligt samarbejde designet innovative klimavenlige løsninger til håndteringen af regnvand, som både forsinker, renser og bruger vandet rekreativt.

28.10.21


Regnvandsanlæg ved Køge Nord

Foto: Schønherr, Juan Jose Palma-Alvarez


Nye og Innovative løsninger

Et nyt byområde som Køge Nord, der bliver bygget på bar mark, gør det muligt at gentænke håndteringen af regnvand efter ambitiøse principper. For at bevare den naturlige vandkredsløb, er der i Køge Nord et krav om at tagvand nedsives lokalt for at bevare grundvandsressourcen i området. Men fordi den regn der falder på veje og parkeringspladser anses for at være forurenet, må vejvandet ikke nedsives, men skal ledes til vandløbene. Det er derfor afgørende at holde tagvand og vejvand adskilt.

For at forhindre erosion i vandløb og en overproduktion af alger, som dræber vandmiljøernes naturlige økosystemer, skal regnvandet også renses, inden det ledes til vandløbet. Da vandløbene ender ud i et Natura 2000 beskyttet naturområde, er der særlig fokus på rensning af regnvand i Køge Nord.

Områdets omfattende infrastruktur, som forsinker og renser regnvand, er KLAR Forsyning allerede nu ved etablere, og ét ud af mange regnvandsanlæg står i dag færdigt langs Skensved Å i den nordlige ende af Køge Nord. Anlægget består af et netværk af store flade kar, som opsamler og renser regnvandet inden det ledes ud i åen. Når hele området er færdigbygget, vil det for besøgende fremstå som ét samlet rekreativt areal med mange små kunstige vådområder og søer langs åen. Det er en ny måde at håndtere regnvand på, hvor naturen er forbillede. Vandet renses på store grønne arealer langs åen, der periodevis oversvømmes, og danner lavvandede små søer frem for permanent våde regnvandssøer som traditionelt bruges.


Bruger naturen til at rense vandet

Regnvandet renses, når det samles og langsomt ledes gennem et stort beplantet areal. Mens vandet ledes fra kar til kar, bundfælder partikler effektiv og planterne optager de overskydende næringsstoffer. Om sommeren vil større dele af regnvandet fordampe, som det naturligt vil ske på marker. Det betyder både, at den naturlige vandkredsløb efterlignes og at vandet bliver bremset og renset inden det ledes ud i åen. Næringsstofferne trækkes herefter ud af området, når planterne høstes eller på sigt bruges til afgræsning. Dermed skabes gode vækstmuligheder for forskellige vilde blomster til gavn for insekterne.


Bygget på lokale, billige og klimavenlige materialer

Regnvandsanlæggene er bygget af naturlige materialer og med bæredygtige metoder. Landskabsarkitekterne fra firmaet Schønherr, som i samarbejde med rådgiverteamet fra Envidan står bag anlæggene, arbejder ud fra en vision om at nedbringe CO2-udslippet fra byggeriet.

Jakob Sandell Sørensen fra Schønherr forklarer, hvordan byggesektoren traditionelt behandler sten og jord som byggeaffald. Sektoren udleder store mængder CO2 når byggeprojekter per automatik udjævner terræn og transporterer overskudsjord væk. Der er dog både miljømæssige og økonomiske fordele ved at udnytte områdets naturlige terræn og de naturligt forekommende jordarter som byggematerialer.

Jakob Sandell Sørensen fortæller, at det kræver god planlægning og nye måde at tænke på, men grundlæggende er det mere bæredygtig, også økonomisk, når man anvender de byggematerialer som allerede findes i området. F.eks. bruges jorden fra udgravningen af karrene til at lave bakker og volde i området, og store sten bruges til at lave overgange mellem karrene frem for at lede vandet gennem rør.

De samme processer bruges i andre regnvandsanlæg i Køge Nord, f.eks. i Det Grønne Strøg ved Køge Nord Station. Det Grønne Strøg er et regnvandsanlæg, der fungerer efter sammen principper, men i mindre skala. Regnvandsanlæggene langs Lille Skensveds Å er særlige, fordi de dækker et langt større areal og ligger langs åen som en del af landskabet.

Anlægget adskiller sig også fra Det Grønne Strøg, fordi naturen ikke bliver styret. Området begrønnes gennem naturlig indvandring af lokale vilde planter. Dette er en proces, som forhåbentlig på sigt vil skabe et stærkt naturligt økosystem. Området giver mulighed for stor biodiversitet, hvor mange forskellige plante- og dyrearter kan leve, eftersom det både rummer eng, sø og vådområder.  

KLAR Forsyning håber, at regnvandsanlæggene på sigt bliver et vildt område, som fremmer dyre- og planteliv, samtidigt med at det renser regnvandet effektivt og beskytter Skensved Å mod erosion. At området derudover kan bruges rekreativt af beboerne i Ll. Skensved og Køge Nord, er resultat af det gode samarbejde mellem de forskellige partnere der har været en del af projektet.


Opdateret af Køge Kommune 28.10.21