5 rapporter om bæredygtigt design

Studerende på Aalborg Universitet har undersøgt mulighederne for at udvikle en bæredygtig bydel i Køge Kommune. Projektrapporterne beskriver bæredygtige designløsninger.

04.03.20

Skitse over bæredygtige boliger

Foto: House Arkitekter

5. semester studerende på uddannelsen ’Bæredygtigt Design’ har i samarbejde med Grøn Omstilling, udarbejdet 7 projektrapporter, om hvordan en bæredygtig bydel kan udvikle sig i Køge Kommune. 5 af rapporterne kan læses her. Grøn Omstilling har samarbejdet med de studerende om projektrapporterne med udgangspunkt i ’Herfra til Varigheden’.

Med udgangspunkt i Herfra til Varigheden

’Herfra til Varigheden’ er en udviklingsprocess der skal udmønte sig i living labs rundt omkring i Danmark og resten af verden, hvor bæredygtige løsninger konkretiseres og opskaleres. Du kan læse mere om ’Herfra til Varigheden’ her

Innovative designløsninger

De studerende har over 5 måneder indsamlet viden og inspiration inden for emnerne: Affald, fællesbygninger, energi, boliger, CO2 lagrende infrastruktur, vand, mad og mobilitet. På baggrund af grundig research har de udviklet designløsninger på bæredygtighedsudfordringer inden for emnerne. 

Resumé af rapporter

Affald: 

Projektet undersøger mulighederne for nye, bæredygtige systemer der minimerer affald i den fremtidige bydel ”Varigheden”. Projektet analyserer det nuværende affaldshåndteringssystem ved brug af forskellige teorier, herunder Donella Meadow’s stock and flow, Greogory Unruh’s koncpet om lock-in og Thomas Hughes’ technological systems thinking. Undersøgelsen udforsker fem nye og forskellige systemer, der bryder med forbrugskulturen ved at anvende principper for cirkulær økonomi og derved minimere affald på forskellige måder. Desuden forklares hvilke udfordringer der opstår i forbindelse med at skabe nye systemer og praksis og aktørnetvæker, som skal tages hånd om i implementeringen af nye systemer. Endelige foreslås der tre mulige retninger – scenarier- ’Køgegruppen’ kan følge. 


Bolig:

Projektet undersøger følgende problemformulering: Vi vil designe boliger som er modulære med henblik på at reducere de private kvadratmeter og som kan tilpasses til beboernes forskellige livsfaser. Studiet identificerer hvilke systemer der ligger i og uden for boligen. I undersøgelsen indsamles emperi via cultural probes, spørgeskema og interviews. Empirien er blevet brugt til at danne ’personas’ som er med til at sætte rammerne, i form af krav og kriterier og idégenerering over løsning. Ud fra dette er der valgt fire bæredygtige koncepter der ville komplimentere alle Varighedens kommende beboer. Projektet fandt frem til at det ikke er nok at skabe et system, der kun tager højde for de miljømæssige aspekter, men at det sociale og økonomiske i Varigheden også skal medregnes.

Co2-lagring:

Projektet undersøger problemformuleringen: Hvordan kan vi designe et system, hvor Varigheden har CO2 lagrende elementer, der er skabt af dets egne ressourcer, hvor der opnås en maksimering af CO2-lagring i Varighedens bygninger og natur? I løsningen skal naturen kontinuerligt forsyne Varigheden med ressourcer, hvor der indtænkes systemer for mad samt renovering af bygninger. 

Projektet har udforsket CO2-lagringemetoder, som har kunne udfordre det nuværende paradigme
samt være anvendelige på et living-lab som Varigheden. Det endelige koncept er et system, som implementerer CO2-lagrende elementer på systemplan i Varighedens infrastruktur. Der er følgende del-løsninger.


Huset som CO2-lagrende enhed, herunder:

 • Fundament
 • Vægge
 • Isolering
 • Tag

CO2 i naturen flow – CO2-lagring i naturen, herunder: 

 • Skov med både mono- og Polykultur
 • Conservation agriculture

Energi:

Projektet undersøger problemformuleringen: Hvordan kan der gennem systemtænkning
udvikles et lokalt energisystem, baseret på vedvarende energikilder, som via lagring formindsker udsving of muliggør en stabil
forsyning til Varighedens forbrug?

Dette projekt handler om at designe et fremtidigt system baseret på grønne og bæredygtige løsninger med det formål at skabe et decentralt energisystem. Projektet fokuserer på bæredygtig udvikling af et energisystem, som inkluderer både varme og elektricitet. Undersøgelsen bruger Meados, Actor Network Theory og desk research. Systemet designet til 'Varigheden' er baseret på solpaneler kombineret med brintlagring og solvarmesamlere kombineret med termisk opbevaring. Dette er for at sikre en jævn strømforsyning året rundt og varme til de mennesker, der bor i 'Varigheden'. De mennesker, der bor der vil være med til at danne og regulere hinandens energiforbrug, via ændrede vaner praksis, regler for ressourceforbrug og opmærksomhed omkring deres nuværende elforbrug. 

Fælles bygninger:

Dette projekt undersøger problemformuleringen:  Hvordan kan vi designe Varighedens fællesbygninger på to niveau-er, så de faciliterer forskellige typer af fællesskaber med formål om at fremme et lavere ressourceforbrug og skabe samhørighed på tværs af beboerne? Empiriindsamlingen har haft fokus på bæredygtige bofællesskaber. Løsningen består af en detaljeret beskrivelse af tre fællesbygninger, der alle kan fungere som en del af systemet. 
De tre løsninger er:

 • Det almene fælleshus

 • Samlingshuset

 • Generationshuset 

For at understøtte de tre løsninger, er det gennem tre scenarier synliggjort, hvordan de lever op til problemformuleringen.


Mad:

Dette projekt undersøger problemformuleringen:
Vi vil skabe et fødevarefordelingssystem i Varigheden, som styrker relationen mellem mad og beboere og gør det nemmere for beboerne at vælge bæredygtige fødevarer, som har fokus på at mindske miljø- og klimapåvirkningen.


Projektet analyserer det nuværende fødevaresystem (produktion og forarbejdning, transport, fordeling, tilberedning, konsumering og affaldshåndtering), konkluderer at der er mange forskellige, sammenhængende faktorer der medvirker til at systemet, på nuværende tidspunkt, ikke kan kaldes bæredygtigt.


Projektet præsenterer tre konceptforslag der løser problemformulering en på forskellige måder
og med forskelligt fokus:

 • ’Fælleseje’ er et koncept der bygger på idéen om at fælles ejerskab og fællesstyr styrker ansvarsfølelsen, gennem medindflydelse. 
 • ’Arbejd Arbejd’ er et koncept der skal styrke beboernes relation til fødevarer, men samtidig fjerne noget ansvaret for at tilegne sig bæredygtige madvaner fra deres skuldre. 
 • ’Den Grønne gulerod’ er et teknologi-fokuseret koncept der skal argumentere forbrugerens købekraft ved at prissætte fødevarer efter købshistorik, klima- og miljøpåvirkning og ved udstyre fødevarer med tydelige bæredygtighedsmarkeringerder også ændrer sig efter dato. 

Rapporter

Navn
Filstørrelse
9112 kb
4928 kb
9468 kb
11347 kb
19774 kb
Mad
53594 kb
Opdateret af Køge Kommune 02.10.20