Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

CONTRA - Baltic Beach Wrack

Køge Kommune deltager i Baltic Beach Wrack (CONTRA) projektet, der handler om at genanvende tang.

Baggrund

Baltic Beach Wrack – Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset (CONTRA) har til formål at afhjælpe eutrofiering af Østersøen, opbygge viden om løsninger for genanvendelse af tang og alger og kapacitetsopbygge offentlige myndigheder og private virksomheder til bedre at håndtere tang og andet strandopskyl (beach wrack), der skyller op på strandene. 

Eutrofiering af Østersøen og udfordringen med strandopskyl

Østersøen er et af de mest forurenede havområder i verden, og eutrofiering anses for at være den største udfordring for Østersøen. Fjernelse af tang og andet strandopskyl (beach wrack) fra kysterne langs Østersøen kan medvirke til at nedsætte niveauet af næringsstoffer i Østersøen og derved afhjælpe eutrofiering. 

Derudover kan tang på strandene udgøre en gene for turister og lokalbefolkningen, der besøger strandene. I områder der servicerer turister, vælger nogle lokale myndigheder at fjerne det ”strandopskyl” (tang, alger og ålegræs), der skyller op på strandene, hvilket er forbundet med omkostninger. Kan det organiske materiale nyttiggøres til andre formål, kan det gå fra at være en omkostning til en ressource. 

Bæredygtige løsninger for strandopskyl

CONTRA skal hjælpe lokale myndigheder (eksempelvis kommuner) med at fjerne næringsstoffer fra Østersøen ved at finde miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger for genanvendelse af tang og andet strandopskyl. Projektet vil teste konkrete cases om muligheder for genanvendelse af det organiske materiale, eksempelvis som gødning, biokul og biocover, i samarbejde med lokale og regionale virksomheder og vidensinsitutioner. 

Der findes ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelige data om mængder og håndtering, men sådan en kortlægning er nødvendig for at vurdere mulighederne for genanvendelse. CONTRA undersøger derfor mængden af strandopskyl, og hvordan det bliver håndteret. Af samme årsag undersøges sammensætningen af det organiske materiale, nærringsindholdet, nedbrydningshastighed og indholdet af tungmetaller. 

Dertil skal CONTRA afdække de potentielle miljømæssige konsekvenser for lokalt plante- og dyreliv af at fjerne tang og andet, der skyller op på stranden. CONTRA undersøger også de administrative og lovgivningsmæssige barrierer, der er i forbindelse med genanvendelse af strandopskyl. 

CONTRA Baltic Beach Wrack og Interreg Baltic Sea Regon EU logo

Case: Biocover i Tangmoseskoven

I Køge Kommune testes det om strandopskyl kan bruges som kompost til et biocover i Tangmoseskoven. Et biocover er et metanoxiderende kompostlag, der lægges oven på deponeringsanlæg for at nedsætte udslippet af metan, som er en effektiv drivhusgas. Tangmoseskoven er etableret oven på en losseplads, og der er målt højt udslip af metan fra visse hotspots i skoven. Et biocover kan reducere metanudslippet i Tangmoseskoven med 30%.

Et tværfagligt og transnationalt netværk

CONTRA skal facilitere et tværfagligt netværk af interessenter på tværs af Østersøregionen, herunder lokale myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Netværket skal forbedre de økologiske forhold i Østersøen ved at samarbejde om bæredygtige løsninger for håndteringen af strandopskyl. Netværket skal derudover understøtte kapacitetsopbygning af de myndigheder, der håndterer tang og andet langs strandene. 

CONTRA projektpartnere

University of Rostock
Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences
Costal Union Germany 
KS-VTCtech GmbH
Association of Polish Communes Euroregion Baltic
Linneaus University
University of Tartu
Atlantic Branch of Shirshov Institute of Oceanology
University of Southern Denmark
Municipality of Køge
Gdansk University of Technology
Hanseatic Environment CAM GmbH

Læs mere

Du kan læse mere om CONTRA ved at klikke her.

Du kan følge CONTRA projektet på Facebook her.


Opdateret af Køge Kommune 17.01.20