Landbrug

Landbruget spiller en vigtig rolle i at nedsætte CO2-udledningen gennem bl.a. lagring af CO2 i jorden.

CO2 udledning fra landbruget

I Køge Kommune udgør landbruget 2-3% af CO2-udledningerne, men denne udledning er reelt højere, som ses i tabel C1. Landbrugets fulde klimabelastning findes ved at medregne landbrugsmaskiner, bygninger og det såkaldte LULUCF-bidrag. LULUCF-bidraget er CO2-optag eller -udledning, der opstår som følge af ændringer i kulstofindholdet i jord og biomasse.

Husdyrproduktionen i dansk landbrug kræver ligeledes store mængder foder, der i høj grad importeres fra udlandet. Regnestykket viser, at de samlede drivhusgasudledninger fra landbruget i Danmark er 25,8 mio. tons CO2, når man medregner LULUCF, energiforbrug og udledninger fra foderimport. Mens dette tal er ca. 11 mio. tons CO2 når ovenstående udslip ikke medregnes, som vist i tabel C1. 

I 2018 udgjorde landbrugsområdet 53,7% af Køge Kommunes areal, svarende til 138,1 km2. Landbrugets største kilde til drivhusgasudledninger i Køge Kommune er dyrkning og gødskning af landbrugsjord. Derudover sker der udledning af lattergas fra jorden, der har en 298 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2.

Klimarådet opfordrer til en grøn omstilling af landbruget gennem en optimering af eksisterende produktionsformer og et udviklingsspor, der sigter mod en omlægning af fødevareproduktionen og forbrug. Den grønne omstilling i landbruget lægger et stort ansvar på de enkelte landmænd, og omstillingen skal derfor understøttes af nationale og internationale afgifter, tilskud og normer.

diagram over CO2 udledning fordelt på kilder i landbruget

Figur C2: Landbrugets CO2-udledning i Køge Kommune (2017).

Opdateret af Køge Kommune 22.01.22