Klimavenligt forbrug

Klimaaftrykket fra vores forbrug udgør hovedparten af en gennemsnitsdanskers samlede drivhusgasudledninger. Men i Energistyrelsens kommunale CO2-regnskab er det alene udslip indenfor kommunegrænsen, der tæller med. Dermed er der ikke altid det nødvendige fokus på udledninger, der finder sted i andre kommuner eller lande, som følge af forbruget i kommunen – de såkaldte scope 3-udledninger, der vises i tabel E2.

Køges gågade


Gennem indsatsområdet 'klimavenligt forbrug' ønsker Køge Kommune at bidrage til en bæredygtig omstilling af vores samfund. Her skal produktion og forbrug af fødevarer og materielle goder imødegår nutidens behov, uden at fremtidens generationer forhindres i at få opfyldt deres behov.

De konkrete indsatser vil ikke alene reducere de globale drivhusgasudledninger, men også mindske presset på jordens ressourcer, samtidig med, der er fokus på at fremme menneskelig trivsel.

Centrale styringsredskaber i denne omstilling er principperne for cirkulær økonomi og doughnut-modellen, som illustreres i nedenstående model.

For at indfri ambitionerne i temaet, er det afgørende, at både kommunen, virksomhederne og borgerne gør en stor indsats


tabel over co2 udledning ved forbrug og donut modellen

Figur: Doughnut-modellen illustrerer behovet for at fremme sociale behov, på linje med FN’s 17 verdensmål (den indre cirkel), uden at overskride de såkaldte planetære grænser (den ydre cirkel) - altså den grad af miljø- og klimabelastning samt ressourceforbrug, som planeten ifølge forskervurderinger kan bære. Rummet mellem de to cirkler er den plads, menneskelig aktivitet har at udspille sig i, hvis den skal være i overensstemmelse med sociale og miljømæssige behov.


Opdateret af Køge Kommune 21.01.22